Добре Дошли

СКЪПИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

Имам удоволствието да Ви информирам, че Лятната академия по практична дерматология и естетична медицина и Българското дерматологично дружество организират с подкрепата на Vitiligo Research Foundation, World Health Academy и European Society for Laser Dermatology IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders, който ще се проведе от 22-ри до 24-ти май 2015 г. в Кемпински Хотел Маринела (бивш Кемпински - Зографски Хотел). Мотото на събитието ще бъде „The color of the skin”.

IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders e събитие с нова форма и визия за нашата страна. Водещи лектори и демостратори от целия свят ще споделят своя огромен опит и ще очертаят тенденциите в диагностиката и лечението на пигментните дерматози.

Научната програма ще бъде представена от богата палитра от пленарни лекции, които ще се проведат в Кемпински Хотел Маринела и интерактивни демонстрации на живо, с акцент върху приложението на лазерни и светлинни устройства при лечение на хипер- и хипопигментните нарушения на кожата, иновативни хирургични техники за репигментация при витилиго и много други.

Очаквам Ви отново от 22-ри до 24-ти май 2015 г. в пролетна София!

С уважение,

Проф. М. Кадурина, д.м.н.

Началник Катедра по дерматология и алергология,

Военномедицинска академия, София

Президент на IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders

www.summerdermatology.com

www.bg-derm.org

www.vrfoundation.org

www.esld.org


Dear colleagues and friends,

In 2015 the team of the Summer Academy for Practical Dermatology and Aesthetic Medicine and the Bulgarian Dermatological Society in association with Vitiligo Research Foundation, World Health Academy and European Society for Laser Dermatology are hosting the first of its kind in Bulgaria masterclass - IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders which will take place from 22 till 24 May 2015 in Kempinski Hotel Marinela.

The IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders will become a meeting for the latest achievements in the field of pigmentary disorders of the skin, vitiligo, melasma, postinflammatory hyper- and hypopigmentations, poikiloderma, drug- induced hyperpigmentations, hereditary hypomelanosis, malignant cutaneous hypo- and hyperpigmentations, pigmented mosaicism etc.

The panel of speakers will include world-renowned speakers and demonstrators from all over the world who will present and discuss current issues and will share their valuable experience in the field of pigmentary disorders. The scientific program will include rich variety of plenary lectures and interactive practical courses in Kempinski Hotel Marinela focusing on the application of lasers and light devises in the treatment of hyper- and hypopigmentary disorders of the skin, as well as innovative surgical techniques for repigmentation in vitiligo.

I am looking forward to meet you from 22 to 24 May 2015 in beautiful spring Sofia!

Sincerely Yours,

Prof. M. Kadurina, M.D., Ph.D, DSc

Chief of Department of dermatology

Military Medical Academy, Sofia

President of IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders

www.summerdermatology.com

www.dermatology-bg.com

www.vrfoundation.org

www.esld.org

 


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРЕЗИДЕНТ

Проф. Мирослава Кадурина, д.м.н.

Началник Катедра по дерматология, венерология и алергология,

Военномедицинска академия, София

 

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Ген. М-р Проф. С. Тонев, д.м.н.

 

СЕКРЕТАР

Д-р Валерия Матеева, д.м.
mateeva@vma.bg

Д-р Янислав Михайлов
y.mihaylov@vma.bg

 

КАСИЕР

Д-р Петьо Брезоев

 

НАУЧЕН СЕКРЕТАРИАТ

Чл. кор. Проф. Николай Цанков, д.м.н.

Доц. Гриша Матеев, д.м.

Доц. Жана Казанджиева, д.м.

Доц. Снежина Василева, д.м.

Проф. Димитър Господинов, д.м.н.

Проф. Евгения Христакиева, д.м.

Доц. Румяна Янкова, д.м.

Доц. Мери Ганчева, д.м.

Доц. Развигор Дърленски, д.м.

Д-р Иван Богданов, д.м.


ORGANIZING COMMITTEE


PRESIDENT

Prof. M. Kadurina, M.D., Ph.D, DSc

Head of the Department of dermatology and allergology

Military Medical Academy, Sofia

 

HONORARY CHAIRMAN

Prof. St. Tonev, MD, PhD

 

SECRETARY

Dr. Valeria Mateeva, MD, PhD
mateeva@vma.bg

Dr. Yanislav Mihaylov, MD
y.mihaylov@vma.bg

 

TREASURER

Dr. Petyo Brezoev, MD

 

SCIENTIFIC COMMITTEE

Corresponding member Prof. Nikolay Tzankov, MD, PhD, DSc

Prof. G. Mateev, MD, PhD

Prof. J. Kazandzhieva, MD, PhD

Prof. S. Vassileva, MD, PhD

Prof. D. Gospodinov MD, PhD, DSc

Prof. E. Hristakieva, MD, PhD

Prof. R. Yankova, MD, PhD

Prof. M. Gancheva, MD, PhD

Prof. Razvigor Darlenski, MD, PhD

Dr. Ivan Bogdanov, MD, PhD