Добре Дошли

СКЪПИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

Имам удоволствието да Ви информирам, че седмото издание на традиционната и очаквана от всички Вас Лятната академия по практична дерматология и естетична медицина ще се проведе от 1-ви до 5-ти юни 2016 г.

През идната 2015 г. организаторите на Лятната академия с подкрепата на Vitiligo Research Foundation, World Health Academy и European Society for Laser Dermatology организират събитие с нова форма и визия за нашата страна - IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders, който ще се проведе от 22-ри до 24-ти май 2015 г. в София Хотел Балкан и Клиниката по дерматология и венерология към Военномедицинска академия, София.

На IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders ще си дадат среща най-новите постижения в областта на  пигментните нарушения на кожата, витилиго, мелазма, постинфламаторни хипер- и хипопигментации, пойкилодермия, лекарствено индуцирани хиперпигментации, хередитарни хипомеланози, малигнени заболявания с нарушение на пигментацията, пигментен мозайцизъм и т.н. Водещи лектори и демостратори от целия свят ще споделят своя огромен опит и ще очертаят тенденциите в диагностиката и лечението на пигментните дерматози.

Научната програма ще бъде представена от богата палитра от пленарни лекции, които ще се проведат в София Хотел Балкан и интерактивни практически курсове в Киниката по дерматология и венерология, с акцент върху приложението на лазерни и светлинни устройства при лечение на хипер- и хипопигментните нарушения на кожата, иновативни хирургични техники за репигментация при витилиго и много други.

Очаквам Ви отново от 22-ри до 24-ти май 2015 г. в пролетна София!

С уважение,

Проф. М. Кадурина, д.м.н.

Началник Катедра по дерматология и алергология,

Военномедицинска академия, София

Президент на IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders

www.summerdermatology.com

www.dermatology-bg.com

www.vrfoundation.org

www.esld.org


Dear colleagues and friends,

I have the pleasure to inform you that the already traditional and expected seventh edition of the Summer Academy for Practical Dermatology and Aesthetic Medicine will be held from 1 till 5 June 2016.

In the forthcoming 2015 the team of the Summer Academy in association with Vitiligo Research Foundation, World Health Academy and European Society for Laser Dermatology are hosting the first of its kind in Bulgaria masterclass - IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders which will take place from 22 till 24 May 2015 in Sofia Hotel Balkan and Clinic of Dermatology and venereology in Military Medical Academy, Sofia.

The IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders will become a meeting for the latest achievements in the field of pigmentary disorders of the skin, vitiligo, melasma, postinflammatory hyper- and hypopigmentations, poikoloderma, drug- induced hyperpigmentations, hereditary hypomelanosis, malignant cutaneous hypo- and hyperpigmentations, pigmented mosaicism etc.

The panel of speakers will include world-renowned speakers and demonstrators from all over the world who will present and discuss current issues and will share their valuable experience in the field of pigmentary disorders. The scientific program will include rich variety of plenary lectures held in Sofia Hotel Balkan and interactive practical courses in Clinic of Dermatology and venereology focusing on the application of lasers and light devises in the treatment of hyper- and hypopigmentary disorders of the skin, as well as innovative surgical techniques for repigmentation in vitiligo.

I am looking forward to meet you from 22 to 24 May 2015 in beautiful spring Sofia!

Sincerely Yours,

Prof. M. Kadurina, M.D., Ph.D, Dsc

Chief of Department of dermatology

Military Medical Academy, Sofia

President of IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders

www.summerdermatology.com

www.dermatology-bg.com

www.vrfoundation.org

www.esld.org

 


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРЕЗИДЕНТ

Проф. Мирослава Кадурина, д.м.н.

Началник Катедра по дерматология, венерология и алергология,

Военномедицинска академия, София

 

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Ген. М-р Проф. С. Тонев, д.м.н.

Председател на Комисия по Здравеопазване към 43-то Народно събрание на Република България

 

СЕКРЕТАР
Д-р Валерия Матеева
mateeva@vma.bg

 

НАУЧЕН СЕКРЕТАРИАТ

Д-р Константинос Пагидас
k.pagidas@vma.bg

Д-р Янислав Михайлов
y.mihaylov@vma.bg

Д-р Иван Пеев
i.peev@vma.bg

Д-р Стиляна Трендафилова
s.trendafilova@vma.bg


ORGANIZING COMMITTEE


PRESIDENT

Prof. M. Kadurina, M.D., Ph.D, Dsc

Head of the Department of dermatology and allergology

Military Medical Academy, Sofia

 

HONORARY CHAIRMAN

Prof. St. Tonev, MD, PhD

President of Health Commission in the 43th Parliament of Bulgaria

 

SECRETARY

Dr. Valeria Mateeva, MD

mateeva@vma.bg

 

SCIENTIFIC COMMITTEE

Dr. Konstantinos Pagidas
k.pagidas@vma.bg

Dr. Yanislav Mihaylov
y.mihaylov@vma.bg

Dr. Ivan Peev
i.peev@vma.bg

Dr. S. Trendafilova
s.trendafilova@vma.bg